பிராயச்சித்தம் தேடி…

பிராயச்சித்தம் தேடி…
இவர்கள் தம்
மனைவியரிடமே
பகல் கொள்ளையடித்த
திருடர்கள்
பின்பு கூசாமல்
அவள் முகம் பார்க்கும்
வேடதாரிகள்..

வெட்கமின்றிக்
கேட்டு வாங்கிய
பிச்சைக் காரர்கள்..

ஏழைத் தந்தையின்
துன்பத்தில் சிரிக்கும்
இம்சை அரக்கர்கள்.

மாற்றான் பணத்தில்
வித்தை காட்டும்
போலிகள்

சொந்தக் காலில்
நிற்கத் தெறியாத
கோழைகள்

ஆணினத்துக்கே
இழுக்காய்ப் போன அழுக்குகள்

பாவி மகள் படுக்கைக்கும்
விலை கொடுத்தாள்._ அங்கே
ஆண் வேசியாய் அவன் இருந்தான்.

தவறுகள் திருத்திக் கொள்ளத்தான்
திரும்ப தொடர அல்ல!

பிராயச்சித்தம் தேடிக்
கொண்டவன் நான்
பிறப்பால் என் வழித்தோன்றல்
மணமுடித்தான் மஹர் கொடுத்து.

திசை மாறிய பறவைகளே
திரும்ப வாருங்கள் கூட்டுக்கு
எப்போது வருவீர்கள் நீங்கள்?????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s