பல் மருத்துவருக்கோர் பாராட்டு!

புன்னகையை தொலைத்த எனக்கு

புதிய முகம் தந்ததினால்-

அன்னையானாய் நீ எனக்கு!

பல் போனால் சொல் போகும்!

என் தமிழ் சொல் காத்த

பழநீ(யின்) குமரா!

விதியென்று வரவில்லை

வேறு வழியின்றி வரவில்லை

நீண்ட வழி கடந்து

அறிந்தே வந்தேன்!- உன்

ம(ரு)கத்துவம் தெரிந்தே வந்தேன்!

என் சாண் உடம்பின்

அழகு முத்துப் பந்தல்

தோரண வாயில்-சீர் படுத்தி

எனை சிரிக்க வைத்த கலைஞனே!

நற் பிறப்பின் நாயகனே!- எங்கள்

பற்களின் காவலனே! நீ வாழி!

ஊருக்கு உழைப்பதில் துணை நிற்கும்

உன் துணைவி! எழில் மகள்! தமிழ்

குல மகள் வாழியவே!

என்ன தவம் செய்தார் இவன் தந்தையென

நாடு போற்ற நீடு வாழ வாழ்த்துகிறேன்!

எங்கள் பல்லாண்டு (பல்+ஆண்டு ) -நீ

பல்லாண்டு வா!ழ்க! வளமுடன்!

என்றும் எந்தன் சிரிப்பினில்

தெரிவதெல்லாம் உன் முகமே!

குலசை சுல்தான்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s