தந்த ரோகம் – பல்பொடி


அனைத்து விதமான பல் சம்பந்தமான நோய்களை வரவிடாமல் தடுக்கும் ஒரு சித்த மருத்துவ அனுபவ முறை பல்பொடி செய்முறை .

1 – சுக்கு
2 – காசுக்கட்டி
3 – கடுக்காய்
4 – இந்துப்பு  Continue reading

தந்த ரோகம் – பல்பொடி..!


அனைத்து விதமான பல் சம்பந்தமான நோய்களை வரவிடாமல் தடுக்கும் ஒரு சித்த மருத்துவ அனுபவ முறை பல்பொடி செய்முறை .

1 – சுக்கு
2 – காசுக்கட்டி
3 – கடுக்காய்
4 – இந்துப்பு  Continue reading

பல்பொடி,வறட்டி,சாம்பிராணி

 

எதற்கும் உதவாதவர்களை, ‘அடிமாடு’ என்று திட்டும் வழக்கம் நம்மவர்களிடையே உண்டு. பால் வற்றியப் பசுக்கள், வேலை செய்ய முடியாம வயதானக் காளைகள், எருதுகள் போன்றவற்றிற்கு தீவனம் போட்டு வளர்க்க சங்கடப்படுபவர்கள்,
இப்படிப்பட்ட மாடுகள்தான், அடிமாடுகள்’ என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஆனால், Continue reading

நோய்களை நீக்கும் பல்பொடி.


பல் சம்பந்தமான நோய்களை நீக்கும் பல்பொடி.

அனைத்து விதமான பல் சம்பந்தமான நோய்களை வரவிடாமல் தடுக்கும் ஒரு சித்த மருத்துவ அனுபவ முறை பல்பொடி செய்முறை .

1 – சுக்கு
2 – காசுக்கட்டி
3 – கடுக்காய்
4 – இந்துப்பு Continue reading